Σχέδια ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Για την επίλυση του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων που εκκρεμούν Απαιτούνται:

 • η άμεση προώθηση από το Υπουργείο Παιδείας των σχεδίων Π.Δ όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Σ.Α.Τ.Ε  το Δεκέμβριο του 2008 (ως προς το περιεχόμενο τους), Συν τις  προβλέψεις για το φορέα και την αδειοδότηση των πτυχιούχων που υπήρχαν στα σχέδια Π.Δ του 2003 με τις υπογραφές όλων των τότε συναρμόδιων Υπουργών. Δηλαδή το τι δύνανται να κάνουν οι πτυχιούχοι με βάση τα περιεχόμενα σπουδών τους.
 • Θα πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3794/2009  (Υπουργού Σπηλιωτόπουλου) με την κατάργηση της δυνατότητας παρέμβασης των παραγωγικών υπουργείων στα επαγγελματικά δικαιώματα μέσω όρων και προϋποθέσεων και να αντικατασταθούν από ενιαίους και γενικούς κανόνες για όλους τους μηχανικούς ανώτατης εκπαίδευσης ( ΤΕΙ-Πολυτεχνείων).
 • Βασική προϋπόθεση αποτελεί  ο εκσυγχρονισμός των ν.6422/34 & ν.4663/30

Νομοθετική ρύθμιση;
Εάν τα παραπάνω δεν γίνουν πράξη μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τον Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο  θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθηθεί άμεσα η λύση της νομοθετικής ρύθμισης του επαγγελματικού προφίλ των Μηχανικών ΤΕΙ σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.

Πιστοποίηση επαγγέλματος-πρόταση μας
Η πρόταση μας, όπως αυτή κατατέθηκε και  στο 19ο  Συνέδριο, επικεντρώνεται στην κατηγοριοποίηση των αντίστοιχων αδειών άσκησης επαγγέλματος και την διαδικασία πρόσβασης τους σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη, εκτός των τίτλων σπουδών, την σταδιακή ενσωμάτωση της Επαγγελματικής Εμπειρίας,βασιζόμενοι σε μοντέλα πιστοποίησης τα οποία εφαρμόζονται χρόνια στην χώρα μας όπως αυτό για την πιστοποίηση των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, κλπ.

Για την πρόσβαση και εξέλιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία αντίστοιχη, για παράδειγμα, με αυτή που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών (FEANI) για την πιστοποίηση και απονομή του Τίτλου του Ευρωμηχανικού (Eur-ing) προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα .

Για την  απονομή της αρχικής άδειας θα μπορούσε να εξεταστεί και μια κοινά αποδεκτή και αξιοκρατική δοκιμασία επάρκειας προκειμένου να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων και ανάληψης τεχνικής ευθύνης, όμως αυτό προϋποθέτει τα ακόλουθα :
Απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχία της διαδικασίας:

 • Οι άδειες θα είναι ενιαίες για όλους τους μηχανικούς ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ-Πανεπιστημίων).
 • Καθορισμός των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μηχανιών ( ΤΕΙ -Πολυτεχνείων) ανά ειδικότητα εξ αρχής, με βάσει τα προγράμματα σπουδών.
 • Υποχρεωτική εποπτευόμενη πρακτική άσκηση ως προϋπόθεση συμμετοχής στην δοκιμασία ελέγχου επαγγελματικής επάρκειας .
 • Η επαγγελματική Εμπειρία για όλους θα αποτελεί  βασική προϋπόθεση εξέλιξης σε άδεια ανώτερης τάξης.
 • Τροποποίηση ή  κατάργηση των Ν.6422/34 ,Ν.4663/30, ΒΔ 1950, διαφορετικά δεν έχει νόημα η αλλαγή του συστήματος .
 • Η αρχική άδεια θα δίνει πρόσβαση σε ένα βασικό πλέγμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ειδικότητας .
 • Απλοποίηση της κατηγοριοποιήσης εγκαταστάσεων, εκσυγχρονισμός της κείμενης νομοθεσίας για τα τεχνικά έργα και τις εγκαταστάσεις  και ενσωμάτωση νέων εννοιών ( π.χ όπως οι εγκαταστάσεις αυτοματισμού) οι οποίες αφορούν κυρίως νέες ειδικότητες μηχανικών (ΤΕΙ - Πολυτεχνείων) και δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.
 • Καταγραφή –κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση όλων των μελετών, έργων και εργασιών Μηχανικού από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες.
 • Καθορισμός ποιών κατηγοριών οι δραστηριότητες  απαιτούν μια ή και περισσότερες ειδικότητες  δηλαδή ομάδα μηχανικών (διεπιστημονικές κατηγορίες).
 • Θα πρέπει να παρέχεται οπωσδήποτε η δυνατότητα και οριζόντιας εξέλιξης σε επαγγελματικές δραστηριότητες άλλων ειδικοτήτων, έστω σε κάποια μικρότερη τάξη άδειας, εφόσον αποδεικνύεται επαγγελματική εμπειρία .

Άνοιγμα του Επαγγέλματος του Μηχανικού

 • Θα πρέπει να αμφισβητήσουμε με  όλα τα νόμιμα μέσα (Ευρωπαϊκή Ένωση, Τρόικα, Δικαστήρια) εκείνες τις διατάξεις που είναι διάσπαρτες στην υφιστάμενη αναχρονιστική τεχνική νομοθεσία οι οποίες  ακόμη και σήμερα διατηρούν  αδικαιολόγητα "κλειστό" το επάγγελμα για τους μηχανικούς ΤΕΙ.

θα πρέπει:

 • να επιδιώξουμε από την Πολιτεία την άμεση ανάληψη ουσιαστικών  ενεργειών προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων( Νομοθεσία 1930 και εντεύθεν μέχρι το 1983).
 • να συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε διαδικασία τροποποίησης των νόμων και ΒΔ του 1930 και 1950 διεκδικώντας την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων και την ένταξη των Μηχανικών ΤΕΙ σε κάθε νέα διάταξη με βάση τον αυτόνομο ρόλο τους, ως πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.   

Δεδομένου ότι οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επηρεάσουν άμεσα τα θέματα μας, θα πρέπει να επιδιώξουμε την εξασφάλιση της παρουσίας μας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων με την δημιουργία αντίστοιχου Γραφείου Ευρωπαϊκών υποθέσεων στις Βρυξέλλες.
Έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων και πρόσφατες  Δικαστικές αποφάσεις
Μετά και την δικαστική δικαίωση στο Σ.τ.Ε. για καταδίκη του ελληνικού δημοσίου ( αρ.2544/2013) και εν αναμονή του καθορισμού του ποσού της αποζημίωσης, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία ομαδικών αγωγών, ως ελάχιστή πράξη  αποζημίωσης για τα μέλη μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Η Βελτίωση των υπηρεσιών της Ένωσης προς τα μέλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομικής ευρωστίας της. Υπό αυτή την προϋπόθεση θα πρέπει να επιδιωχθούν :

 • Περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών σε ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό και εξοπλισμό με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη.
 • Αξιοποίηση του αναβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος  διαχείρισης Μητρώου Μελών και των δυνατοτήτων του αλλά και της ιστοσελίδας,  για την διευκόλυνση των Ν.Τ και των μελών στις συναλλαγές τους με την Ένωση αλλά και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών πληροφόρησης  και ενημέρωσης ( για τους Μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες). 
 • Βελτίωση των υπηρεσιών εξατομικευμένης ενημέρωσης και επίλυσης ατομικών προβλημάτων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Στο παραπάνω πλαίσιο θα  διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης του τομέα ενημέρωσης των μελών μας για θέματα για τα οποία υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον όπως: η επαγγελματική δραστηριοποίηση και αναγνώριση στο Εξωτερικό, ασφαλιστικά θέματα κ.λ.π
 •  οργάνωση σεμιναρίων σε σύγχρονα θεματικά αντικείμενα  με μηδενικό ή πολύ χαμηλό κόστος για τα μέλη καθώς και σχετικών ενημερωτικών ημερίδων ή εκδηλώσεων.
 • Εξέταση της δυνατότητας υλοποίησης της διαδικασίας θεώρησης Υ.Δ.Ε. μέσω ηλεκτρονικού συστήματος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (Αξιοποίηση πιλοτικής εφαρμογής)

Συμμετοχή σε  θεσμικά ή γνωμοδοτικά όργανα :

 • Διεκδίκηση της εκπροσώπησης μας σε κάθε Όργανο ή Επιτροπή που αφορά θέματα που επηρεάζουν τον κλάδο μας.
 • Επίσης να επιδιωχθεί η συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Φορείς Μηχανικών.

 Σχέσεις με τα ΤΕΙ- Σχολές ΣΤΕφ

 • Ενεργοποίηση της Μεικτής Επιτροπής Συνόδου Πρόεδρων ΤΕΙ-ΟΣΕΠ–Ενώσεων πτυχιούχων ΤΕΙ,( απόφαση της Συνόδου των Προέδρων ΤΕΙ στην Καβάλα το 2009) για τα επαγγελματικά δικαιώματα και ενίσχυση των δράσεων της.
 • Συνέχιση της προσπάθειας για συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ και τους φοιτητικούς συλλόγους, ειδικά σε θέματα ενημέρωσης και επαγγελματικής πληροφόρησης κυρίως  των τελειοφοίτων  αλλά και σε θέματα: ανανέωσης  των Προγραμμάτων σπουδών, συνδιοργάνωσης σεμιναρίων, συμμετοχής από κοινού σε ερευνητικά προγράμματα, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων
 • Προγραμματισμός  σύσκεψης της Κ.Δ.Ε με όλους τους Δ/τες Σ.ΤΕ.Φ

 

Νομαρχιακά Τμήματα
Προτείνουμε:

 • την ενεργοποίηση των Διοικήσεων για την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων καθώς και παρεμβάσεων τοπικού χαρακτήρα στις κατά τόπους υπηρεσίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συντονισμό με την Κεντρική Διοίκηση
 •  την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης των μελών μας αλλά και συμμετοχής στα Κοινωνικά δρώμενα της Περιφερειακής ενότητας τους
 • την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ Ν. Τμημάτων και ΤΕΙ
 • την επικαιροποίηση των στοιχειών του Μητρώου μελών μέσω της έγκαιρης συλλογής και αποστολής τους στα Κεντρικά Γραφεία.
 • Απαιτείται να δοθεί βαρύτητα στην προσπάθεια για είσπραξη των συνδρομών των μελών .

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Ενιαίο θεσμικό  πλαίσιο  για τα ΑΕΙ (ΤΕΙ- Πανεπιστήμια)
 • Μετονομασία των σχολών ΣΤΕφ των ΤΕΙ σε Ανώτατες Σχολές Μηχανικών σε εναρμόνιση με την ονομασία των αντίστοιχων Τμημάτων
 • Ενιαία μισθολογική αντιμετώπιση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΕΙ
 • Την καθολική εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τα ΑΕΙ ( ν.4009/2011) από όλο  τον κρατικό Μηχανισμό και ιδιαίτερα από όλα τα Υπουργεία κατά την διαδικασία κατάθεσης νομοσχεδίων και έκδοσης κανονιστικών διατάξεων κάθε μορφής
 • Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Διεκδικούμε την αντιστοίχηση των Πτυχιούχων των ΤΕΙ στο 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και τίποτε λιγότερο.
 • Πραγματικό "άνοιγμα" του επαγγέλματος του Μηχανικού με κατάργηση των αναχρονιστικών νόμων ν.6422/34, ν.3518/28, ν.6129/34, ν.4663/30 και όλων των συνδεόμενων Β.Δ., εγκυκλίων, αποφάσεων κ.λ.π. καθώς και μετατροπή σε ΝΠΙΔ όλων των συντεχνιακών επαγγελμάτων οργανώσεων-ΝΠΔΔ δεδομένου ότι εξυπηρετούσαν τις ανάγκες μιας άλλης εποχής.
 • Υποστήριξη των κλαδικών εργασιακών Συλλόγων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και συντονισμό της δράσης μας σε όλους τους εργασιακούς χώρους στις  διεκδικήσεις τους
 • Καλούμε τις Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι για ακόμη μία φορά  να κάνουν πράξη την απόφαση τους στην Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ ( Μάρτιος 2012)  για τα επαγγελματικά δικαιώματα και να υποστηρίξουν ενεργά τους πτυχιούχους στο δικαίωμα τους για απόκτηση πλαισίου άσκησης επαγγέλματος ανάλογο του ανώτατου χαρακτήρα των σπουδών τους.
 • Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ξυπνήσει επιτέλους από τον λήθαργο του και να εκδώσει άμεσα τα ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών των ΤΕΙ όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Σ.Α.Τ.Ε /ΕΣΥΠ το 2008.
 • Δημιουργία Επιτροπής Σοφών αποτελούμενη από πρώην Προέδρους ΤΕΙ, Καθηγητές, ανώτερα στελέχη Υπουργείου Παιδείας ή άλλων παραγωγικών Υπουργείων.